Zorgcategorieën

Het gebruik van het portal van pluzcare strekt zich uit over de zorgcategorieën ouderenzorg, jeugdzorg, letselschadezorg en gehandicaptenzorg.

Ouderenzorg
In een tijdperk van verandering waarin ouderen langer leven en ook langer thuis blijven wonen, staat de toegankelijkheid naar een nieuw zorglandschap waarin ouderen specifieke zorgbehoeften hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen, centraal. Mensen met dementie thuishouden in hun eigen vertrouwde omgeving geniet dan ook de voorkeur. Dit vraagt uiteraard veel van partner, familie en vrienden. Immers zij worden van gelijken ineens mantelzorger en feitelijk mentoren. Er zijn voorbeelden waarin de mantelzorg uitvalt of doordat de partner zelf kampt met lichamelijke zorgen. De kinderen van de ouderen leven in een cultuur waar de economie nog steeds in hoge mate is gebaseerd op tweeverdieners.

Dementie is slechts één ziektebeeld bij ouderen. Ouderen met leeftijdsgebonden klachten zoals chronische aandoeningen of stoornissen in het bewegingsapparaat blijven ook steeds langer thuis wonen, ook in de laatste levensfase. Daarnaast zijn de verpleeghuizen niet bijzonder populair.

Onze levensverwachting neemt spectaculair toe. De stijgende leeftijdsverwachting leidt tot een sterke toename van ouderenzorg. Zorgvragen nemen toe. Zorgkosten blijven stijgen. Zorgkwaliteit wordt een trend.

Die beweging hangt niet alleen samen met de veranderingen bij onze overheid en de zorgverzekeraars. Wij van pluzcare zijn van mening dat de zorgvragers en de zorgverleners samen een geheel kunnen vormen en zich samen beter kunnen voorbereiden op de toekomst waarin keuzevrijheid en betaalbaarheid centraal staan.

Bij pluzcare kunnen oudere zorgvragers op de portal van pluzcare zelfstandig of met hulp van mantelzorg en/of familie, een zelf gekozen en zelfstandig werkende zorgverlener die gekwalificeerd is in het werken met ouderen in de eigen regio kunnen kiezen en ook zelfstandig bepalen welke zorgkwaliteit tegen een onderling overeengekomen betaalbare prijs geleverd wordt, zónder tussenkomst en de gangbare bemiddelingskosten van een zorgbemiddelingsbureau.

Mensen met een beperking
Mensen met een beperking die zelfstandig wonen hebben hulp nodig in hun leefomgeving. De leefomgeving verzorgen heeft niet alleen te maken met het zorgen voor sfeer, privacy, ruimte, een prettige inrichting en, veiligheid, en natuurlijk ook de leefomgeving verzorgen. Activiteiten zoals zorgen voor maaltijden, verzorgen van kleding, linnengoed en schoeisel behoren hierbij. De zorgbehoeften bestaan voornamelijk uit ondersteunen of overnemen van huishoudelijke en algemene dagelijkse levensverrichtingen en op de aansluiting van de mogelijkheden van de cliënt.

Het huishouden heeft ook uitgaven en reserveringen, soms vindt een cliënt het moeilijk om zijn uitgaven op een rijtje te zetten en heeft hij hulp nodig bij het maken van een begroting of meedenken over goedkopere alternatieven of over aanvragen van toeslagen bij de gemeente. Een goede samenwerking met de mantelzorgers is hierbij essentieel.

Op het portal van pluzcare kunnen zorgvragers en zorgverleners die affiniteit hebben met bovenstaande beschrijvingen elkaar vinden.

Bijvoorbeeld door een zelf gekozen en zelfstandig werkende zorgverlener die gekwalificeerd is in het werken met mensen met een beperking kiezen in de eigen regio en zelfstandig bepalen welke zorgkwaliteit tegen een onderling overeengekomen betaalbare prijs geleverd wordt, zónder tussenkomst en de gangbare bemiddelingskosten van een zorgbemiddelingsbureau.

Jongeren
Op jongeren of op kindgerichte zorg en ondersteuning. Zorgvragers zijn uniek en hebben eigen zorgdoelen. Deze zijn richtinggevend op het terrein van persoonsgerichte en maatschappelijke zorg. Dit vraagt om betrokkenheid en deskundigheid van de zorgverleners.

Kenmerkend voor deze zorg is dat een goede samenwerking en afspraken tussen ouders en andere medische en verpleegkundige zorgverleners of onderwijsinstellingen buiten de thuissituatie van groot belang is.

Wlz-zorg kan, bij schoolgaande kinderen met een Wlz-indicatie, gecombineerd worden met zorg in het onderwijs. Het gaat dan om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Voorbeelden daarvan zijn: hulp bij eten en drinken, toiletbezoek, het bewegen en/of zich verplaatsen, hulp bij verzorging van een stoma, hulp bij het toedienen of gebruik van medicijnen of hulp bij communicatie (begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken).

  • Zorg tijdens het onderwijs kan geleverd worden via MPT (of via PGB). Deze zorg wordt betaald uit het beschikbare (basis)budget.
  • Wil de cliënt zijn zorg tijdens het onderwijs van een zorgaanbieder? Dan is deze zorgaanbieder verantwoordelijk voor de zorg tijdens het onderwijs. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij de zorgverlening voor een kind betrokken? Dan kiest het kind en/of de ouder(s)/verzorger(s) zelf wie de zorg tijdens het onderwijs levert;
  • De zorgaanbieder die de zorg tijdens het onderwijs levert, zorgt dat de afspraken hierover worden vastgelegd in het (digitale) zorgplan. Deze afspraken worden ook samen met de school gemaakt;
  • Kan een kind niet deelnemen aan het onderwijs door ziekte, dan is het mogelijk om de extra zorg thuis in te zetten. Dat geldt ook voor een vakantieperiode.

Op het portal van pluzcare kunnen zorgvragers en zorgverleners die affiniteit hebben met kinderen of jongeren elkaar vinden.

Bijvoorbeeld door een zelf gekozen en zelfstandig werkende zorgverlener die gekwalificeerd is in het werken met jongeren of kinderen in de eigen regio en zelfstandig bepalen welke zorgkwaliteit tegen een onderling overeengekomen betaalbare prijs geleverd wordt, zónder tussenkomst en de gangbare bemiddelingskosten van een zorgbemiddelingsbureau.

Letselschade
Letselschadebehandelaars, letselschadeadvocaten, casemanagers in letselschade kunnen hun cliënten en personen met letselschade die hoge zorgkosten moeten maken, verwijzen naar de pluzcare portal.

De hoogte van een schadeclaim kan door de omvang van de zorgbehoeften en de hoogte van de zorgkosten enorm oplopen. Denk bijvoorbeeld aan 24 uurszorg of specialistische zorg.

Het portal van pluzcare biedt het voordeel dat personen of kinderen met letselschade die thuis willen blijven wonen, in plaats van instellingszorg, hun zorg kunnen inkopen op het portal van pluzcare die zij zelfstandig hebben uitgekozen tegen een onderling overeengekomen prijs. Hierdoor kan het slachtoffer méér zorguren inkopen, want er zijn immers geen zorgbemiddelingskosten die naar een zorgbemiddelingsbureau gaan. De hoogte van de schadeclaim voor de zorgkosten kan hierdoor gereduceerd worden, terwijl slachtoffers al dan niet zelfstandig die zorgverlener heeft uitgekozen die bij hen past. Slachtoffers kopen dus niet alleen zorgverlening op maat in, maar maken vooraf kennis met de zorgverlener die bij hen past. Zij verdienen kwaliteit en kwaliteit verdient.

Het portal van pluzcare werkt landelijk.