Jongeren

Op jongeren of op kindgerichte zorg en ondersteuning. Zorgvragers zijn uniek en hebben eigen zorgdoelen. Deze zijn richtinggevend op het terrein van persoonsgerichte en maatschappelijke zorg. Dit vraagt om betrokkenheid en deskundigheid van de zorgverleners.

Kenmerkend voor deze zorg is dat een goede samenwerking en afspraken tussen ouders en andere medische en verpleegkundige zorgverleners of onderwijsinstellingen buiten de thuissituatie van groot belang is.

Wlz-zorg kan, bij schoolgaande kinderen met een Wlz-indicatie, gecombineerd worden met zorg in het onderwijs. Het gaat dan om persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Voorbeelden daarvan zijn: hulp bij eten en drinken, toiletbezoek, het bewegen en/of zich verplaatsen, hulp bij verzorging van een stoma, hulp bij het toedienen of gebruik van medicijnen of hulp bij communicatie (begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken).

  • Zorg tijdens het onderwijs kan geleverd worden via MPT (of via PGB). Deze zorg wordt betaald uit het beschikbare (basis)budget.
  • Wil de cliënt zijn zorg tijdens het onderwijs van een zorgaanbieder? Dan is deze zorgaanbieder verantwoordelijk voor de zorg tijdens het onderwijs. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij de zorgverlening voor een kind betrokken? Dan kiest het kind en/of de ouder(s)/verzorger(s) zelf wie de zorg tijdens het onderwijs levert;
  • De zorgaanbieder die de zorg tijdens het onderwijs levert, zorgt dat de afspraken hierover worden vastgelegd in het (digitale) zorgplan. Deze afspraken worden ook samen met de school gemaakt;
  • Kan een kind niet deelnemen aan het onderwijs door ziekte, dan is het mogelijk om de extra zorg thuis in te zetten. Dat geldt ook voor een vakantieperiode.

Op het portal van “pluzcare” kunnen zorgvragers en zorgverleners die affiniteit hebben met kinderen of jongeren elkaar vinden.

Bijvoorbeeld door een zelf gekozen en zelfstandig werkende zorgverlener die gekwalificeerd is in het werken met jongeren of kinderen in de eigen regio en zelfstandig bepalen welke zorgkwaliteit tegen een onderling overeengekomen betaalbare prijs geleverd wordt, zónder tussenkomst en de gangbare bemiddelingskosten van een zorgbemiddelingsbureau.